ముఖ్యమైన దూరవాణి సంఖ్యలు - World Telugu Conference 2017

మన తెలంగాణం - తెలుగు మాగాణం

ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు - 2017

తెలంగాణ ప్రభుత్వం

TSA logo WTC logo

ముఖ్యమైన దూరవాణి సంఖ్యలు

సం. కార్యాలయం దూరవాణి సంఖ్య
1 తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమీ  +91 40 – 29703142 / 52
2 సాంస్కృతిక సలహాదారు కార్యాలయం  +91 40 2345 4384
3 సాంస్కృతికశాఖా డైరెక్టరేట్  +91 40 2321 2832
4 ప్రభుత్వ కార్యదర్శి, YAT&C  +91 40 2345 2055
5 సాంస్కృతికశాఖా మంత్రి కార్యాలయం  +91 40 2345 4063