మన తెలంగాణం - తెలుగు మాగాణం

ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు - 2017

తెలంగాణ ప్రభుత్వం

TSA logo WTC logo


Thanks logo
ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల ప్రతినిధుల నమోదు ప్రక్రియ ముగిసింది. నమోదు ప్రక్రియ గురుంచి ఏమన్నా సందేహాలు ఉన్నచో wtchyd2017@telangana.gov.in కి ఈ మెయిల్ చేయగలరు.