ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు - పత్రికా ప్రకటనలు - World Telugu Conference 2017

మన తెలంగాణం - తెలుగు మాగాణం

ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు - 2017

తెలంగాణ ప్రభుత్వం

TSA logo WTC logo

పత్రికా ప్రకటనలు

23-11-2017

23-11-2017 Telugu Mahasabalu 2017

21-11-2017

21-11-2017 TElugu Mahasabhalu 2017

20-11-2017

20-11-2017 Telugu Mahasabalu 2017

19-11-2017

19-11-2017 Telugu Mahasabalu 2017

18-11-2017

18-11-2017 Telugu Mahasabalu

17-11-2017

17-11-2017 Telugu Mahasabalu

16-11-2017

16-11-2017 Telugu-Mahasabhalu

15-11-2016

15-11-2017 Telugu Mahasabalu

14-11-2017

14-11-2017 Telugu Mahasabalu

10-11-2017

10-11-2017 Telugu Mahasabalu

09-11-2017

09-11-2017 Telugu Mahasabalu

08-11-2017

08-11-2017 Telugu Mahasabalu

07-11-2017

07-11-2017 Telugu mahasabalu

06-11-2017

06-11-2017-Telugu mahasabalu

05-11-2017

05-11-2017 Telugu mahasabalu

04-11-2017

04-11-2017-Telugug mahasabalu

03-11-2017

03-11-2017-Telugu mahasabalu

02-11-2017

02-11-2017 Telugu Mahasabalu

31-10-2017

31-10-2017 Telugu mahasabalu

19-10-2017

15 committies

14-10-2017

Telugu mahasabalu

13-10-2017

sabha-bhagaswamyam

13-09-2017

13-09-2017 Telugu Mahasabhalu