ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు - పత్రికా ప్రకటనలు - World Telugu Conference 2017

మన తెలంగాణం - తెలుగు మాగాణం

ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు - 2017

తెలంగాణ ప్రభుత్వం

TSA logo WTC logo

పత్రికా ప్రకటనలు

21-12-2017

21-12-2017 Telugu Mahasbhalu 2017

20-12-2017

20-12-2017 Telugu mahasabhalu 2017

19-12-2017

19-12-2017 Telugu Mahasabhalu 2017

18-12-2017

18-12-2017 Telugu Mahasbhalu 2017

16-12-2017

16-12-2017 Telugu Mahasabhalu 2017

15-12-2017

15-12-2017 Telugu Mahasabhalu 2017

14-12-2017

14-12-2017 Telugu Mahasabhalu 2017

13-12-2017

13-12-2017 Telugu Mahasabhalu 2017

12-12-2017

12-12-2017 Telugu Mahasabhalu 2017

11-12-2017

11-12-2017 Telugu Mahasabhalu 2017

06-12-2017

06-12-2017 Telugu Maha Sabhalu 2017

05-12-2017

05-12-2017 Telugu Maha Sabhalu 2017

04-12-2017

04-12-2017 Telugu Mahasabhalu 2017

03-12-2017

03-12-2017 Telugu Mahasabhalu 2017

01-12-2017

01-12-2017 Telugu Mahasabhalu 2017

30-11-2017

30-11-2017 Telugu Mahasabhalu 2017

02-12-2017

02-12-2017 Telugu Mahasabalu 2017

29-11-2017

29-11-2017 Telugu Mahasabhalu 2017

28-11-2017

28-11-2017 Telugu Mahasabhalu 2017

27-11-2017

27-11-2017 Telugu Mahasabhalu 2017

26-11-2017

26-11-2017 Talugu Mahasabhalu 2017

25-11-2017

25-11-2017 Telugu Mahasabhalu

24-11-2017

24-11-2017- Telugu Mahasabhalu 2017

23-11-2017

23-11-2017 Telugu Mahasabalu 2017

21-11-2017

21-11-2017 TElugu Mahasabhalu 2017

20-11-2017

20-11-2017 Telugu Mahasabalu 2017

19-11-2017

19-11-2017 Telugu Mahasabalu 2017

18-11-2017

18-11-2017 Telugu Mahasabalu

17-11-2017

17-11-2017 Telugu Mahasabalu

16-11-2017

16-11-2017 Telugu-Mahasabhalu

15-11-2016

15-11-2017 Telugu Mahasabalu

14-11-2017

14-11-2017 Telugu Mahasabalu

10-11-2017

10-11-2017 Telugu Mahasabalu

09-11-2017

09-11-2017 Telugu Mahasabalu

08-11-2017

08-11-2017 Telugu Mahasabalu

07-11-2017

07-11-2017 Telugu mahasabalu

06-11-2017

06-11-2017-Telugu mahasabalu

05-11-2017

05-11-2017 Telugu mahasabalu

04-11-2017

04-11-2017-Telugug mahasabalu

03-11-2017

03-11-2017-Telugu mahasabalu

02-11-2017

02-11-2017 Telugu Mahasabalu

31-10-2017

31-10-2017 Telugu mahasabalu

19-10-2017

15 committies

14-10-2017

Telugu mahasabalu

13-10-2017

sabha-bhagaswamyam

13-09-2017

13-09-2017 Telugu Mahasabhalu