ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు - డౌన్‌లోడ్స్ - World Telugu Conference 2017

మన తెలంగాణం - తెలుగు మాగాణం

ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు - 2017

తెలంగాణ ప్రభుత్వం

TSA logo WTC logo

డౌన్‌లోడ్స్

WTC logo
శీర్షికప్రపంచ తెలుగు మహాసభల చిహ్నం (PNG)
చిత్రం పరిమాణం2029 x 1711
పరిమాణం3.06 MB

Telangana logo
శీర్షిక తెలంగాణ చిహ్నం (JPG)
చిత్రం పరిమాణం 2529 x 2651
పరిమాణం 1,333 KB
TSA logo
శీర్షిక తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమీ చిహ్నం (JPG)
చిత్రం పరిమాణం 6000 x 6000
పరిమాణం 4.55 MB
WTC - Programmes Handbook
శీర్షికప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు - కార్యక్రమ కరదీపిక (PDF)
పరిమాణం25 MB